• Regulamin warsztatów

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem warsztatów jest firma Irmina Helak z siedzibą Aleja
Zwycięstwa 87/138 42-520 Dąbrowa Górnicza NIP 6292342643 REGON 364707766 (zwany dalej Organizatorem).
2. Klient który zakupił wejściówkę na warsztaty za pośrednictwem sklepu internetowego www.imkadesign.pl zwany jest "Uczestnikiem".
3. Ogólny regulamin zakupu biletów dostępny jest w zakładce "Regulamin sklepu".
4. Warsztaty odbywają się w miejscu oraz terminie, podanym przez organizatora w opisie wydarzenia.
5. Warsztaty są skierowane do osób pełnoletnich (chyba że organizator ustalił inaczej).
6. Uczestnik dokonując zakupu biletu, akceptuje szczegóły warsztatów, przedstawione w opisie w zakładce "warsztaty" na stronie www.imkadesign.pl
7. Organizator zastrzega sobie możliwość fotograficznej dokumentacji przebiegu warsztatów, oraz końcowych prac uczestników.
8. Organizator zastrzega sobie prawo, do wykorzystywania na użytek własny dokumentacji w celach promocyjnych, oraz marketingowych. Jednocześnie zapewniając, że wykorzystywana dokumentacja, nie będzie zawierać wizerunku, żadnego z uczestników.
9. Udział uczestnika w warsztatach, jest jednoznaczny akceptacją niniejszego Regulaminu.
10. Organizator zastrzega sobie, w każdym momencie, prawo do wprowadzania zmian w  Regulaminie, ewentualne zmiany nie będą jednak dotyczyć Uczestników którzy dokonali zakupu biletów, przed aktualizacją regulaminu.

ZAPISY NA WARSZTATY
1. Zapisy  na warsztaty odbywają się za pośrednictwem strony www.imkadesign.pl, poprzez zakup biletu na konkretne wydarzenie.
2. Dokonanie płatności  za zakupiony bilet, równoznaczne jest z rezerwacją miejsca.
3. Pierwszeństwo mają jedynie zamówienia opłacone, tj w wypadku kiedy zamówienie zostało złożone wcześniej, lecz nie wpłynęła za nie wpłata, a w tym czasie, dokonano kolejnego opłaconego zamówienia, ma ono pierwszeństwo przed zamówieniem nieopłaconym, pomimo daty dokonania zamówienia.
4. Ogólne zasady zakupu poprzez strone www.imkadesign.pl zawarte są w "Regulaminie sklepu"
5. Nieopłacone w ciągu 24h zamówienia, zostają automatycznie anulowane.
6. Opłata za bilet obejmuje
- uczestnictwo w konkretnym wybranym przez uczestnika wydarzeniu
- wszystkie niezbędne materiały
- instruktaż merytoryczny, oraz fizyczną pomoc przy realizacji zadania
- możliwość korzystania ze wszystkich dostępnych potrzebnych narzędzi
- nieograniczony dostęp do kawy, herbaty, wody
- 10% rabatu w sklepie stacjonarnym, oraz online

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
1. Organizator, zobowiązany jest to przeprowadzenia warsztatów w ustalonym terminie oraz czasie.
2. Organizator zobowiązany jest, do zapewnienia uczestnikom niezbędnych materiałów, potrzebnych do uczestnictwa w warsztatach.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione przez uczestników rzeczy.

Zasady bezpieczeństwa
1. Używamy narzędzi, przyrządów i materiałów, w które wyposażona jest pracownia, zgodnie z przeznaczeniem, według zasad i instrukcji udzielonych przez instruktora.
2.
Szczególną ostrożność należy zachować podczas pracy z ostrymi narzędziami.
3. Należy zgłaszać osobie prowadzącej warsztaty, wszelkie wypadki, niebezpieczeństwa, uszkodzone narzędzia i sprzęty
4. Samowolne uruchamianie maszyn (piec, szlifierka itp), bez zgody instruktora jest zabronione.
5. Przed rozpoczęciem pracy, uczestnik może założyć zapewniany przez organizatora warsztatów fartuch, jednocześnie informuje że Organizator warsztatów nie odpowiada za ubrudzoną bądź zniszczoną odrzierz Uczestników.
6. Należy zwrócić szczególną uwagę, podczas pracy, jak i po jej zakończeniu, na prace swoje oraz innych uczestników, tak by nie zostały one uszkodzone (np przy odstawianiu na półkę do wysuszenia)
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia, lub  zniszczenia, będące wynikiem działalności innych uczestników.
8. W trakcie trwania warsztatów, w pracowni nie mogą przebywać osoby trzecie
9. Jeśli któryś z uczestników, zakłóca prowadzenie warsztatów, nie stosuje się do instrukcji instruktora, bądź swoim zachowaniem może stanowić zagrożenie. Organizator ma prawo wyprosić takiego uczestnika z warsztatów, bez możliwości zwrotu kosztów udziału
10. W trakcie trwania warsztatów, wykorzystywane są materiały, które mogą wywoływać alergie , każdy z uczestników znając swój stan zdrowia, zobowiązany jest wziąć ten fakt pod uwagę.
11.Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad, które nie spowodują zagrożenia dla jego zdrowia.
12. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania podczas warsztatów podstawowych zasad BHP

ODBIÓR PRAC
1. Uczestnik zobowiązany jest do odbioru prac w ustalonym z Organizatorem terminie
2. Prace mogą zostać odebrane jedynie przez Uczestnika, lub osobę przez niego upoważnioną
3. Przez wzgląd na ograniczone miejsce magazynowe, prace które nie zostaną odebrane w ciągu dwóch miesięcy, od ustalonego pierwotnego terminu odbioru, zostaną zutylizowane
 
REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W WARSZTATACH, ZWROTY, REKLAMACJE
1. Uczestnik dokonując opłaty, wykupuje miejsce na warsztatach. W przypadku gdy uczestnik nie może wziąć udziału, w wykupionym przez siebie wydarzeniu, może wyznaczyć na swoje miejsce innego uczestnika informując o tym fakcie organizatora (poprzez wiadomość email na ades imkadesign@gmail.com), jednak musi to nastąpić nie później niż na 24h przed planowanym terminem warsztatów.
2. W przypadku gdy uczestnik z przyczyn losowych nie może wziąść udziału w warsztatach, może starać się o zwrot kosztów, jednak musi zgłosić  (poprzez wiadomość email na ades imkadesign@gmail.com) taką chęć do organizatora. Zwrot zostanie przeprowadzony według poniższego schematu

zgłoszenie nie później niż na 7 dni przed planowanym wydarzeniem zwrot w wysokość 100% wartości kosztów

zgłoszenie nie później niż na 48h przed planowanym wydarzeniem zwrot w wysokość 60% wartości kosztów

w wypadku nie stawienia się uczestnika w ustalonym terminie, oraz braku zgłoszenia z odpowiednim wyprzedzeniem, uczestnik nie może ubiegać się o zwrot kosztów.
3. Organizator warsztatów zastrzega sobie możliwość, odwołania warsztatów w przypadkach

zaistniałych przyczyn losowych
nie uzyskania minimalnej liczby uczestników (3 osoby)

4. W przypadku odwołania warsztatów przez Organizatora, zostanie dokonany zwrot w taki sam sposób w jak były dokonywane płatności.